با تصمصم هیات دولت انجام شد:

اختصاص هفتصد میلیارد ریال برای تامین آب و مقابله با خشکسالی در استان لرستان

دولت

این مصوبه در تاریخ 24 /4/ 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

با تصمیم دولت مبلغ هفتصد میلیارد ریال برای تامین آب شرب شهری، روستایی و عشایری و اجرای طرح های مقابله با خشکسالی در اختیار استان لرستان قرار می گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران درجلسه 18 /4/ 1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ هفتصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوی برای تامین آب شرب شهری، روستایی و عشایری و اجرای طرح های مقابله با خشکسالی در اختیار استان لرستان قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه در تاریخ 24 /4/ 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N404175