کواکبیان در گفتگو با مهر مطرح کرد:

10 ایراد طرح فعالیت احزاب مجلس شورای اسلامی/شرایط صدور مجوز به شدت سخت گیرانه است