هیئت وزیران تصویب کرد:

اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال برای اقدامات پیشگیرانه سیل در استان مازندران

دولت

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد با ایجاد ردیف مستقل در لوایح بودجه سال های 1394 و1395 نسبت به پیش بینی وتامین اعتبار مورد نیاز مندرج در جدول این تصویب نامه تحت عنوان «اقدامات پیشگیرنه ومقابله با سیل استان مازندران» اقدام نماید.

با موافقت دولت مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای برای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با سیل در اختیار استان مازندران قرار می گیرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران با اختصاص پانصد میلیارد ریال برای اقدامات پیشگیرانه سیل در استان مازندران موافقت کرد.

بنابراین گزارش، هیئت وزیران در جلسه 18/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد: مبلغ پانصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی) موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1393 به شرح این جدول برای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با سیل در اختیار استان مازندران قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

همچنین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد با ایجاد ردیف مستقل در لوایح بودجه سال های 1394 و1395 نسبت به پیش بینی وتامین اعتبار مورد نیاز مندرج در جدول این تصویب نامه تحت عنوان «اقدامات پیشگیرنه ومقابله با سیل استان مازندران» اقدام نماید.

بر اساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط استان هم به منظور تسریع در روند اجرایی پروژه های یاد شده،موظف شدند با تامین اعتبار از محل منابع تملک دارایی سرمایه ای استانی خود، منابع مالی مربوط را تقویت کرده و برای ساماندهی،دیواره سازی و لایروبی رودخانه های محدوده داخل شهر ها نیز با مشارکت شهرداری ها اقدام نمایند.

همچنین مبلغ دویست وبیست ویک میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای تامین هزینه های جابه جایی 221 واحد مسکونی واقع در حریم وبستر رودخانه ها در اختیار استانداری مازندران (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان)قرار می گیرد نا با هماهنگی استانداری نسبت به خرید واحد های مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه ها و آزاد سازی حریم یاد شده اقدام نماید.

بر اساس مصوبه دولت استانداری مازندران موظف شد ضمن نظارت دقیق و رعایت اصول فنی در روند اجرای عملیات احداث، بازسازی، بهسازی،ایمن سازی،و مقاوم سازی پروژه های یاد شده در برابر حوادث غیرمترقبه، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده به همراه حجم عملیات و پیشرفت فیزیکی پروژه را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال نماید.

این مصوبه در تاریخ 24/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N402205