از سوی معاون اول رئیس‌جمهور؛

آئین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی ابلاغ شد

دولت

این مصوبه در تاریخ 1393.4.24 به تأیید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ 1393.4.29 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور آئین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 1392.12.20 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516ه مورخ 1392.6.5 آئین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به شرح زیر تصویب کردند:

آئین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق مناطق آزاد تجاری - صنعتی

ماده 1- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

ب- منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می‌شوند.

ج- دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

د- متقاضی: شخص حقوقی دولتی یا غیردولتی که ایجاد منطقه را درخواست می‌کند.

ه- طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه‌های راه‌اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمان‌بندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص‌ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.

و- طرح جامع: طرح بلندمدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تبیین می‌شود. این طرح در تطبیق با طرح‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می‌شود.

ز- زیرساخت‌ها: مجموع امکانات و پیش‌نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش‌های حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات

ح- محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می‌گیرد.

ماده 2- فرآیند بررسی هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می‌باشد:

الف- ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.

ب- ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه‌های اجرایی تأمین‌کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی.

ج- بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه

د- ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا

ه- طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا

و- تنظیم و تقدیم لایحه ایجاد منطقه جهت سیر مراحل قانونی تصویب.

ماده 3 - وجود اراضی مناسب جهت تأسیس منطقه یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تأسیس این مناطق است. جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.

تبصره 1- حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضی محدوده پیشنهادی بدون معارض باشد.

تبصره 2- سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهیه و ارائه طرح جامع اقدام نماید.

ماده4 - متقاضیان تأسیس منطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر به دبیرخانه تسلیم نمایند:

1- ارائه تقاضای بالاترین مقام دستگاه همراه با طرح توجیهی.

2- نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره)

3- وضعیت شبکه‌های زیربنایی شامل:

الف- آب (موافقت غیر مشروط دستگاه ذی‌ربط)

ب- برق (موافقت غیر مشروط دستگاه ذی‌ربط)

ج- زیرساخت‌های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات (موافقت غیر مشروط دستگاه ذی‌ربط).

د- شبکه‌های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی)

ه- انرژی (موافقت غیر مشروط دستگاه ذی‌ربط)

4- نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه

5- اعلام وضعیت اراضی محدوده پیشنهادی اعم از مالکیت دولتی و غیر دولتی

6- نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح

7- تطبیق جغرافیایی محدوده منطقه پیشنهادی با محدوده‌های مصوب در تقسیمات کشوری.

تبصره- چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نکند بررسی درخواست از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد.

این مصوبه در تاریخ 1393.4.24 به تأیید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ 1393.4.29 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کد N402196