نخست وزیر عراق،حملات گروهˈداعشˈ علیه مسیحیان را محکوم کرد

کد N402141