جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛

موافقت مجلس با اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مجلس

نمایندگان در جریان بررسی اصلاح طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف و اصلاح تبصره الحاقی ماده یک، بند 3، بند 4،‌ بند (ه) ماده 2،‌ ماده 5، ماده 6، ماده 8 و بند ب و بند ج ماده 11 موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی اصلاح طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف و اصلاح تبصره الحاقی ماده یک، بند 3، بند 4،‌ بند (ه) ماده 2،‌ ماده 5، ماده 6، ماده 8 و بند ب و بند ج ماده 11 موافقت کردند.

در نشست امروز نخست نمایندگان با حذف کلمه "قبل" در تبصره الحاقی ماده یک و الحاق عبارت "سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات را جمع‌آوری کند" با 152 رای موافق، یک رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با حذف بند 3 ماده 2 و حذف بند 4 ماده 2 به ترتیب با 150 رای موافق، یک رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده و 155 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان همچنین با جایگزینی عبارت "رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان" به جای عبارت "تخلفات اداری" و حذف کلمه "هیات‌ها" و "جلسات هیات با حضور عضو قضایی اعتبار دارد" با 175 رای موافق، 2 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ادامه این بررسی، نمایندگان با 165 رای موافق، 4 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که عبارت "یا قانون" در ماده 5 این طرح حذف شود.

همچنین نمایندگان با الحاق عبارت "درخصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز" به ماده 6 این طرح با 160 رای موافق، یک رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح عبارتی ماده 8 طرح مذکور مبنی بر اینکه "در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم تکرار تخلف یا سوءجریان امور باشد و مسئول مربوطه بدون عذر موجه از انجام آن استنکاف کند یا رسیدگی یا احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده 8 این قانون است" با 150 رای موافق، 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین با موافقت نمایندگان مردم در خانه ملت، بند ب و بند ج ماده 11 اصلاحی موضوع ماده 9 این طرح حذف شد.

لازم به ذکر است که بند ب ماده 11 با 116 رای موافق، 47 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن و همچنین بند ج این ماده با 162 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن حذف شدند.

کد N401136