تصاویری که عکاس الجزیره از ایران تهیه کرده است/ ایران، شیر خفته، چین آینده

کد N399474