گزارش مهر از وين

مذاکرات نمايندگان ايران و امريکا ادامه دارد 

سیاست خارجی

مذاکرات نمايندگان ايران وامريکا در حاشيه مذاکرات ايران و گروه 5+1 در وين ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اعزامى مهر ازوين، ىک دور مذاکرات مقامات ايرانى و امريکايي درسطح معاونان وزير خارجه برگزار و دور بعد آن تا ساعتى ديگر آغاز مى شود. مذاکره کنندگان امريکايي پس از انجام مشورت با مسولان خود به محل مذاکرات باز مى گردند.