رییس جمهور در دیدار با خانواده شهید امانی و شهید اندرزگو:

هیچ قدرتی نمی‌تواند ملت ایران را از پیگیری آرمانهایش باز دارد