شخصیت های شیعه و سنی هند تروریسم علیه مردم عراق و غزه را محکوم کردند

کد N397332