با صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه اعلام شد؛

پانزده روز مرخصی برای زندانیان واجد شرایط به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و عید فطر

سیاست داخلی

به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در كنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محكوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب 15 روز مرخصی داده شود.

آیت ا... آملی لاریجانی با صدور بخشنامه‌ای اعلام كرد: به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و عید سعید فطر 15 روز مرخصی به زندانیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، متن كامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در كنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محكوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب 15 روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت 15 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
الف ـ زندانیان محكوم به حبس:
1- محكومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس.
2- محكومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.
3- محكومین به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل یك سال حبس.
4- محكومین به حبس از یك سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
5- محكومین به حبس كمتر از یك سال به شرط تحمل حداقل یك ماه حبس.
تبصره: محكومین به حبس كه باقیمانده حبس آنها كمتر از دو ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود.
ب ـ زندانیانی كه صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:
1- محكومین به جزای نقدی كه مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
2- محكومین به جزای نقدی كه مقدار باقیمانده آن بیش از بیست تا پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یك ماه حبس.
مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.
تبصره: محكومین به جزای نقدی كه مقدار باقیمانده آن تا بیست میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا شود.
ج ـ محكومین جرایم غیرعمدی و محكومین مالی:
زندانیانی كه به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محكومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
دـ مرتكبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود:
محكومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت كشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایركردن مراكز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الكلی، محكومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محكومین دارای سه سابقه محكومیت به ارتكاب همان جرم، محكومینی كه به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محكومینی كه اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده كه بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند.
تبصره یك ـ در مورد سارقین دارای محكومیت بیش از یك سال و محكومان مواد مخدری كه میزان محكومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یكبار خود را به مراجع انتظامی محل سكونت خویش معرفی نمایند.
تبصره دوـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان‌ها عبارت است از:
1- بیش از 5 كیلوگرم تریاك و ملحقات آن موضوع بند 4 ماده4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.
2- بیش از 100 كیلوگرم تریاك و ملحقات آن، موضوع بند 6 ماده 5 قانون مذكور.
3- بیش از 30 گرم هرویین و روان گردان‌ها و ملحقات آنها، موضوع بند 6 ماده 8 قانون مذكور.
دادستان های سراسر كشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.
صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

کد N396978