مهلت یک ماهه به وزیر کشور برای امضای پروانه فعالیت نهایی احزاب

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به وزیر کشور یک ماه فرصت دادند تا بعد از احراز شرایط احزاب ملی یا استانی پروانه فعالیت آنها امضا شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نمایندگان بررسی ماده دیگری از این طرح، کمیسیون ماده 10 احزاب را موظف کردند پس از بررسی شرایط موضوع ماده 6 این طرح حداکثر ظرف 5 ماه از تاریخ ارائه درخواست در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کند. در صورت احراز شرایط پروانه فعالیت احزاب ملی یا استانی ظرف یک ماه از زمان اعلام احراز شرایط به امضای وزیر کشور صادر می شود.

بر اساس تبصره 1 این ماده واحده در صورتی که این کمیسیون در مدت مقرر اعلام نظر نکند وزیر کشور موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت پروانه فعالیت نهایی را صادر کند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده واحده در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت مراتب کتبا به متقاضیان حزب اعلام می شود.

متقاضیان پروانه فعالیت می توانند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نظر به تصمیم کمیسیون اعتراض نمایند در صورت اعتراض کمیسیون ماده 10 موظف است ظرف حداکثر سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند.

بر اساس تبصره 3 این ماده واحده همچنین در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت مجوز اولیه صادر شده باطل می شود و هیات موسس حق هیچ گونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.

بر اساس این گزارش طبق تبصره 4 این ماده واحده پس از صدور پروانه مرامنامه و اساسنامه حزب باید از طریق کمیسیون احزاب به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شود.

به گزارش مهر، این ماده واحده با 161 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.