با رای نمایندگان صورت گرفت؛

فرصت 5 ماهه کمیسیون احزاب برای بررسی تقاضای پروانه فعالیت نهایی احزاب

مجلس

در ماده 7 طرح یادشده آمده است کمیسیون احزاب موظف است پس از بررسی شرایط موضوع ماده 6 حداکثر ظرف مدت 5 ماه از تاریخ ارائه درخواست در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کنند. پروانه فعالیت احزاب ملی یا استانی ظرف مدت یکماه از زمان اعلام احراز شرایط به امضای وزیر کشور صادر می‌گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فرصت 5 ماهه کمیسیون احزاب برای بررسی تقاضای پروانه فعالیت نهایی احزاب موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 7 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با اصل این ماده موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 161 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در مجلس فرصت 5 ماهه‌ای برای بررسی تقاضای پروانه نهایی احزاب به کمیسیون احزاب دادند.

همچنین در ماده 7 طرح یادشده آمده است کمیسیون احزاب موظف است پس از بررسی شرایط موضوع ماده 6 حداکثر ظرف مدت 5 ماه از تاریخ ارائه درخواست در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کنند. پروانه فعالیت احزاب ملی یا استانی ظرف مدت یکماه از زمان اعلام احراز شرایط به امضای وزیر کشور صادر می‌گردد.

بر این اساس در تبصره 1 ماده 7 گفته شده که در صورتی که این کمیسیون در مدت مقرر اعلام نظر نکند وزیر کشور موظف است ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مهلت پروانه فعالیت نهایی را صادر نماید.

همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت مراتب کتباً به متقاضیان حزب اعلام می‌شود. متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ اعلام نظر به تصمیم کمیسیون اعتراض نمایند. در صورت اعتراض کمیسیون ماده 10 موظف است ظرف مدت حداکثر 3 ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند.

در تبصره 3 این ماده واحده اشاره شده که در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت مجوز اولیه صادر شده باطل می‌گردد و هیات موسس حق هیچگونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.

در تبصره 4 ماده 7 طرح یادشده آمده است پس از صدور پروانه، مرامنامه و اساسنامه حزب باید از طریق کمیسیون احزاب به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.

کد N395796