استاد دانشگاه هاپکینز در گفتگو با مهر:

قدرت اقتصادی چین قابل ترجمه به قدرت نظامی است/آیا چین و آمریکا تا سال 2045 با یکدیگر جنگ می کنند