بررسی وضعیت نظام اداری کشور در جلسه غیر علنی مجلس/عسگری آزاد گزارش می دهد

مجلس

جانشین معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه غیر علنی امروز مجلس از وضعیت نظام اداری کشور به مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور با حضور در جلسه غیر علنی روز چهار شنبه مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد شورای اداری و وضعیت اداری و استخدامی کشور ارائه می دهد.