ششمين دور مذاكرات هسته اي

فريدون وين را ترك كرد

سیاست خارجی

حسين فريدون،دستيار ويژه رئيس جمهور وين را به مقصد تهران ترك كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، حسين فريدون دستيار ويژه رئيس جمهور وين را به نقصد تهران ترك كرد.

بر اساس اين گزارش فريدون با حضور وزراي خارجه به وين سفر كرد. 

يك عصو تيم مذاكره كننده به مهر گفت : به دليل آنكه وزير خارجه به هيچ وجه امكان بازگشت به تهران را نداشت حسین فريدون آمد تا اخبار را براي مشورت به تهران منتقل كنند.