با تصویب هیأت دولت انجام شد:

الحاق تبصره به ماده 3 اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی سازی

دولت

این مصوبه در تاریخ 7/4/1393 به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 16/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

با تصویب هیأت دولت یک تبصره به ماده 3 اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی سازی الحاق شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه 10/2/1393 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 27 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 با الحاق یک تبصره به ماده 3 اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی سازی بدین شرح موافقت کرد:

تبصره-افزایش سرمایه یادشده صرفا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع بند 48 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور تامین شده است.

بر اساس ماده 3 اصلاحی اساسنامه خصوصی سازی، سرمایه سازمان مبلغ دویست و هشتاد و هفت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و هشتصد و سی و پنج ریال و صد درصد متعلق به دولت است که تمامی آن پرداخت شده است.

این مصوبه در تاریخ 7/4/1393 به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 16/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کد N394070