رویترز خبر داد: 

ابراز رضایت کری از دیدار سه جانبه با ظریف و اشتون