اصابت موشک های حماس به یک شهرک صهیونیست نشین چند زخمی به جا گذاشت

کد N393396