یسری الجندی در گفتگو با مهر؛

اهداف و انگیزه های گروه تروریستی داعش/اسرائیل مخالف تکفیریها نیست