در یک نشست مطرح شد:

نوید پیروزی مقاومت در مقابل رژیم اسرائیل/ پایان جنگ را مقاومت تعیین خواهد کرد