ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت مطرح کرد:

بسته تحلیلی و جهت گیری های اصلی دولت برای خروج از رکود/صاحبنظران نظر دهند

ستاد هماهنگی اقتصادی

تهران-ایرنا- ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اعلام کرد: دولت یازدهم در مسیر ایفای مسوولیت خود در پرداختن به مسایل اصلی و مهم کشور، پس از خارج کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه ها با ساز و کاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه خروج «غیر تورمی» و «پایدار» از رکود را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، درگزارشی چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن را بررسی کرد.

متن این گزارش به این شرح است: برنامه خروج غیرتورمی اینک در مرحله نهایی شدن است. اما قبل از آن، با توجه به اهمیت شکل گیری وفاق و اجماع بر سر عوامل بوجود آورنده شرایط موجود در اقتصاد ایران، ستاد هماهنگی امور اقتصادی به این نتیجه رسید که قبل از انتشار مجموعه سیاست های خروج از رکود، نسبت به انتشار تحلیل خود از عوامل شکل دهنده وضعیت موجود اقدام کند.

در این گزارش، علاوه بر تحلیل عوامل بوجود آورنده شرایط موجود، جهت گیری های اصلی دولت برای خروج از رکود نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

امید است گزارش منتشر شده مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از این طریق وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاستهای خروج از رکود حاصل شود.

متن کامل این گزارش در آدرس زیر قابل مشاهده است: President.ir/att/tavarom.pdf

سیام**9121**1336
کد N392094