سعید حجاریان در گفتگوی تفضیلی با مهر؛

این دولت قلعه ای نیست که قصد فتحش را داشته باشیم/دولت فعلی را اصلاح طلب می دانم/ اعتدال نه یک گفتمان که شیوه عمل است