فرانس پرس گزارش داد؛

مداخله پلیس فرانسه تظاهرات آرام حمایت از مردم فلسطین را به خشونت کشید