وزیر اطلاع رسانی لبنان در گفت وگو با ایرنا

امیدواری بیروت به مذاکرات وین وسیاستهای دولت روحانی/داعش پدیده ای گذرا ودرلبنان جایگاهی ندارد

کد N390868