در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دلایل اصلی توافق عبدالله و احمدزی/ ایجاد حکومت وحدت ملی به چه معناست؟