بیمارستان منظریه خمینی شهر، میراثی از پنج دولت

کد N390103