از سوی رییس جمهور ابلاغ شد:

اجازه به وزارت صنعت برای انعقاد قرار داد با بازرسان شاغل درحوزه نظارت بر بازار

دولت

این قانون درجلسه 27 خرداد 1393 درمجلس تصویب شده و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 4/4/ 1393 از سوی رئیس جمهور درتاریخ 18 /4/ 1393 به وزارت صنعت ومعدن تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

رئیس جمهور قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن وتجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، این قانون درجلسه 27 خرداد 1393 درمجلس تصویب شده و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 4/4/ 1393 از سوی رئیس جمهور درتاریخ 18 /4/ 1393 به وزارت صنعت ومعدن تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N389961