نمایندگان دولت در هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مشخص شدند

با موافقت هیات وزیران نمایندگان دولت در هیات حمایت از صنایع وجلوگیری از تعطیلی کارخانجات تعیین شدند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هیات وزیران در جلسه 8 /4/ 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن وتجارت وتعاون کار ورفاه اجتماعی و به استناد ماده 1 قانون حمایت صنعتی وجلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343 با تعیین آقایان کریم یاوری وعلی اصغر یوسف نژاد به ترتیب به عنوان نماینده وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی وکارشناس مشترک وزارتخانه های تعاون کار ورفاه اجتماعی و صنعت معدن وتجارت در هیات حمایت از صنایع موضوع بند های 1 و5 ماده 1 قانون حمایت صنعتی وجلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343موافقت کردند.

این مصوبه در تاریخ 11 /4/ 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .

پیوست:

بند 1 و5 ماده 1 ‌قانون حمایت صنعتی و جلوگیری ازتعطیل کارخانه‌های کشور‌مصوب 1343

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون هیأتی به نام "‌هیأت حمایت از صنایع" مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌تعطیل کارخانه‌های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد:

1 - نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.

5 - یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار وخدمات اجتماعی.

انتهای پیام

کد N389534