یک پایگاه فلسطینی منتشر کرد:

اسامی 163 شهید حمله رژیم صهیونیستی به غزه/ 90 درصد شهیدان زیر 25 سال هستند

آفریقا و خاورمیانه

یک پایگاه فلسطینی اسامی و سن 163 شهید غزه در دور جدید حمله همه جانبه رژیم صهیونیستی به این باریکه را منتشر کرده که مسئله دردناک آن سن و سال بسیار پایین برخی شهدای فلسطینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه فلسطین الیوم امروز در گزارشی اسامی 163 شهید دور جدید حمله همه جانبه رژیم صهیونیستی به نوار غزه را منتشر کرد. در این حملات همچنین تاکنون 1100 نفر زخمی شده اند که حال برخی از آنها بسیار وخیم گزارش شده است.

نکته مهم و دردآور در فهرست منتشر شده از اسامی و شهدای فلسطینی این مسئله است که قریب به 90 درصد شهدا زیر 25 سال دارند و در بین آنها شهدای یک سال و نیمه و دو ساله هم دیده می شود.

اسامی شهدا و سن آنها و محل به شهادت رسیدنشان به شرح زیر است:

1. شهید محمد شعبان غزه 24 ساله

2. شهید أمجد شعبان غزه 30 ساله

3. شهید خضر البشيليقي ( ابو جبل ) غزه 45 ساله

4. شهید رشاد ياسين النصيرات 27 ساله

5. شهید محمد أيمن عاشور خان يونس 15 ساله

6. شهید رياض محمد كوارع خان يونس 50 ساله

7. شهید بكر محمد جودة خان يونس 22 ساله

8. شهید عمار محمد جودة خان يونس 19ساله

9. شهید حسين يوسف كوارع خان يونس 13 ساله

10. شهید محمد ابراهيم كوارع خان يونس 55 ساله

11. شهید محمد حبيب غزه 22 ساله

12. شهید أحمد موسى حبيب غزه 16 ساله

13. شهید صقر عايش العجوري جباليا 22 ساله

14. شهید احمد نائل مهدي غزه 16 ساله

15. شهید باسل سالم كوارع خان يونس 10 ساله

16. شهید حافظ محمد حمد بيت حانون 30 ساله

17. شهید ابراهيم محمدحمد بيت حانون 26 ساله

18. شهید مهدي محمد حمد بيت حانون 46 ساله

19. شهید فوزية خليل حمد بيت حانون 62 ساله

20. شهید دنيا مهدي حمد بيت حانون 16 ساله

21. شهید سهى حمد بيت حانون 25 ساله

22. شهید سليمان سلمان أبو صواوين دير البلح 22 ساله

23. شهید سراج اياد عبد العال خان يونس 8 اعوام

24. شهید عبد الهادي جمعة الصوفي 24 ساله

25. شهید رفيق الكفارنة بيت حانون 30 ساله

26. شهید نايفة فرج الله 80 سالها

27. شهید عبد الناصر أبو كويك بيت حانون 60 ساله

28. شهید خالد أبو كويك بيت حانون 31

29. شهید الطفل محمد عريف غزه 13 ساله

30. شهید الطفل امير عريف غزه 10 ساله

31. شهید الطفل محمد ملكة غزه ساله ونصف

32. شهید هناء ملكة غزه 27 ساله

33. شهید حاتم ابو سالم الوسطى

34. شهید الشاب محمد خالد النمرة غزه 22 ساله

35. شهید سحر حمدان (المصري) بيت حانون 40 ساله

36. شهید محمد ابراهيم المصري بيت حانون 14ساله

37. شهید محمد خلف النواصرة المغازي 4 ساله

38. شهید الطفل نضال خلف النواصرة المغازي 5 ساله

39. شهید عائشة نجم . المغازي 20 ساله

40. شهید صلاح عوض النواصرة المغازي 6 ساله

41. شهید محمود ناهض النواصرة

42. شهید أمل يوسف عبد الغفور خان يونس 27 ساله

43. شهید رنيم جودة عبد الغفور خان يونس یک سال و نیمه

44. شهید ابراهيم داوود البلعاوي رفح 24ساله

45. شهید عبدالرحمن جمال الزاملي رفح 22ساله

46. شهید ابراهيم احمد عابدين رفح 42ساله

47. شهید مصطفى ابو مر رفح 20 ساله

48. شهید خالد ابو مر رفح 23 ساله

49. شهید مازن فرج الجربة دير البلح 30 ساله

50. شهید مروان إسليم دير البلح 27 ساله

51. شهید هاني صالح حمد بيت حانون 57ساله

52. شهید ابراهيم حمد بيت حانون 20 ساله

53. شهید سليمة حسن مسلم العرجا 60 ساله

54. شهید مريم عطية محمد العرجا 11 ساله

55. شهید حامد شهاب غزه 37 ساله

56. شهید ابراهيم خليل قنن خان يونس 24 ساله

57. شهید محمد خليل قنن خان يونس 26 ساله

58. شهید سليمان سليم الاسطل خان يونس 55 ساله

59. شهید حمدي بديع صوالي خان يونس 33 ساله

60. شهید محمد العقاد 24 خان يونس 24 ساله

61. شهید ابراهيم صوالي 28 خان يونس 28 ساله

62. شهید رائد شلط 37 الوسطى 37 ساله

63. شهید محمود لطفي الحاج خان يونس 58ساله

64. شهید اسماء محمود الحاج خان يونس 22 ساله

65. شهید طارق محمود الحاج خان يونس 18 ساله

66. شهید سعد محمود الحاج خان يونس 17 ساله

67. شهید نجلاء محمود الحاج خان يونس 29 ساله

68. شهید فاطمة محمود الحاج خان يونس 12 ساله

69. شهید عمر محمود الحاج خان يونس 20 ساله

70. شهید باسمة عبد الفتاح الحاج خان يونس 57 ساله

71. شهید احمد سليم الاسطل خان يونس 24 ساله

72. شهید موسي محمد الاسطل خان يونس 50 ساله

73. شهید رائد الزوراعة خان يونس 32 ساله

74. شهید بهاء أبو الليل غزه 35 ساله

75. شهید سالم قنديل غزه 27 ساله

76. شهید سالهر الفيومي غزه 30 ساله

77. شهید الطفل عبد الله رمضان ابو غزال 5 اعوام بيت حانون

78. شهید اسماعيل حسن أبو جامع خان يونس 19 ساله

79. شهید محمد احسان فروانة خان يونس 27 ساله

80. شهید محمود ولود جباليا 26 ساله

81. شهید حازم بعلوشة جباليا 30 ساله

82. شهید عدي رفيق السلطان جباليا 27 ساله

83. شهید حسن عودة أبو جامع خان يونس 75 ساله

84. شهید الطفلة ياسمين محمد مطوق بيت حانون 4 ساله

85. شهید أحمد زاهر حمدان بيت حانون 24ساله

86. شهید محمد كامل الكحلوت جباليا 25 ساله

87. شهید سامي عدنان شلدان غزه 25 ساله

88. شهید جمعة عطية شلوف رفح 25 ساله

89. شهید بسام عبد الرحمن خطاب دير البلح 6 ساله

90. شهید عبد الله مصطفى ابو محروق دير البلح 22 ساله

91. شهید انس رزق ابو الكاس غزه 33 ساله

92. شهید نور مروان النجدي رفح 10 ساله

93. شهید محمد منير عاشور رفح 26 ساله

94. شهید غالية ديب جبر الغنام رفح 57 ساله

95. شهید وسام عبد الرازق حسن الغنام رفح 31 ساله

96. شهید محمود عبد الرزاق حسن الغنام رفح 28 ساله

97. شهید كفاح شاكر دياب الغنام رفح 33 ساله

98. شهید رائد هاني أبو هاني رفح 31 ساله

99. شهید شهرمان اسماعيل ابو الكاس البريج 42 ساله

100. شهید مازن مصطفى اصلان البريج 63 ساله

101. شهید محمد ربيع أبو حميدان الشمال 65 ساله

102. شهید عبد الحليم عبد المعطي عشرة دير البلح 54ساله

103. شهید ساهر أبو ناموس الشمال 3 ساله

104. شهید حسين ا لمملوك غزه 47 ساله

105. شهید صابرسكر غزه 80 ساله

106. شهید ناصر رباح محمد صمامة غزه 49 ساله

107. شهید رامي ابو مساعد دير البلح 23 ساله

108. شهید محمد السميري دير البلح 24 ساله

109. شهید حسام ديب الرزاينة جباليا 39 ساله

110. شهید أنس يوسف قنديل جباليا 17 ساله

111. شهید عبد الرحيم صالح الخطيب جباليا 38 ساله

112. شهید اسلام يوسف محمد قنديل جباليا 27 ساله

113. شهید محمد ادريس ابو سنينة جباليا 20 ساله

114. شهید علا وشاحي جباليا 31 ساله

115. شهید سهى أبو سعدة جباليا 38 ساله

116. شهید على نبيل بصل غزه 32 ساله

117. شهید محمد باسم الحلبي غزه 28 ساله

118. شهید محمد السويطي ( ابو عسكر ) غزه 20 ساله

119. شهید ابراهيم نبيل حمادة غزه 30 ساله

120. شهید حسن أحمد أبو غوش غزه 24 ساله

121. شهید أحمد محمود البلعاوي غزه 26 ساله

122. شهید راتب صبحي الصيفي غزه 22 ساله

123. شهید عزمي محمود عبيد غزه 51 ساله

124. شهید نضال محمود أبو الملش غزه 22 ساله

125. شهید سليمان سعيد عبيد غزه 56 ساله

126. شهید غسان أحمد المصري غزه 25 ساله

127. شهید مصطفى محمد عناية غزه 58 ساله

128. شهید رفعت يوسف سالهر غزه 36 ساله

129. شهید غازي مصطفى عريف غزه 62 ساله

130. شهید محمد ادريس ابو سويلم جباليا 20ساله

131. شهید فادي يعقوب سكر غزه 25 ساله

132. شهید قاسم جبر عدوان عودة خانيونس 16 ساله

133. شهید محمد احمد بصل غزه 19 ساله

134. شهید مهند يوسف ضهير رفح 23 ساله

135. شهید محمود عبدالله شراتحة الشمال 53 ساله

136. شهید شادي محمد زعرب رفح 21 ساله

137. شهید عماد بسام زعرب رفح 21 ساله

138. شهید ناهض نعيم البطش غزه 41 ساله

139. شهید بهاء ماجد البطش غزه 28 ساله

140. شهید قصي عصام البطش غزه 12 ساله

141. شهید عزيزة يوسف البطش غزه 59 ساله

142. شهید محمد عصام البطش غزه 17 ساله

143. شهید احمد نعمان البطش غزه 27 ساله

144. شهید يحيى علاء البطش غزه 18 ساله

145. شهید جلال ماجد البطش غزه 26 ساله

146. شهید محمود ماجد البطش غزه 22 ساله

147. شهید مروة ماجد البطش غزه 25 ساله

148. شهید ماجد صبحي البطش غزه

149. شهید خالد ماجد البطش غزه 20 ساله

150. شهید ابراهيم ماجد البطش غزه 18 ساله

151. شهید منار ماجد البطش غزه 13 ساله

152. شهید امال حسن البطش غزه 49 ساله

153. شهید انس علاء البطش غزه 10 اعوام

154. شهید قصي علاء البطش غزه

155. شهید رامي ابو شنب دير البلح 25 ساله

156. شهید خولة الحواجري النصيرات 25 ساله

157. شهید محمد غازي عريف غزه 35 ساله

158. شهید غازي مصطفى عريف غزه 62 ساله

159. شهید احمد يوسف دلول غزه 47 ساله

160. شهید حجازية حامد الحلو غزه 80 ساله

161. شهید فوزية عبد العال غزه 73 ساله

162. شهید حسام ابراهيم النجار الشمال 14 ساله

163. شهید مؤيد الاعرج خانيونس دو ساله