آیت الله هاشمی شاهرودی در همایش حقوقدانان و قضات:

صلح امام حسن (ع) یک مبارزه و جنگ در لباس صلح بود