با تصویب هیئت وزیران؛

مامور پیگیری موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین ایران و عراق تعیین شد

دولت

همچنین بر اساس این مصوبه در مورد تعریف قلمرو در این موافقتنامه نظر وزارت امور خارجه ملاک خواهد بود.

با تصویب هیئت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی مامور پیگیری موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولتهای ایران و عراق شد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه 8/4/1393 و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافق نامه‌های بین‌المللی – مصوب 1371موافقت کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پیش امضاء و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدامات لازم و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی انجام دهد.

همچنین بر اساس این مصوبه در مورد تعریف قلمرو در این موافقتنامه نظر وزارت امور خارجه ملاک خواهد بود.

این مصوبه در تاریخ 11/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.

کد N387981