با تصویب هیئت دولت

5 هزار میلیارد ریال بدهی وزارت نیرو تسویه می‌شود

دولت

با اعلام وزیر نیرو و پس از تایید بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تایید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و تایید وزر امور اقتصادی و دارایی قابل انجام است.

با تصویب هیئت وزیران بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تسویه می‌شود.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه 8/4/1393 با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و به استناد بند ر تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 موافقت کرد بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف پنج هزارمیلیارد ریال با اعلام وزیر نیرو با بدهی همان اشخاص بایت اقساط واگذاری به صورت جمعی- خرجی از محل ردیف های(310503) موضوع بند ر تبصره 3 قانون بودجه سال 1393کل کشور (موضوع ردیف(0310513)جدول شماره 5 پیوست قانون یاد شده)و (101000)جدول شماره 8 قانون مذکور بر اساس مراحل زیر تسویه شود.

الف-با اعلام وزیر نیرو و پس از تایید بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تایید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و تایید وزر امور اقتصادی و دارایی قابل انجام است.

ب-معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور طبق توضیحات ذیل جدول شماره 8 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به ابلاغ اعتبار ومبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی اقدام می‌نماید.

ج- معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه‌ای در دفاتر شرکت‌های ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود، مبالغ یادشده درآمد محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

د-با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذی‌ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی‌سازی(تسویه بدهی اسخاص) وخزانه داری کل کشور(انعکاس عملیات جمعی – خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می‌شود.

این مصوبه در تاریخ 14/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.

کد N387842