با اصلاح معاون اول رییس جمهور؛

اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی اصلاح شد

دولت

این مصوبه در تاریخ 14 /4/ 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

تصویب هیات وزیران بدهی های قانونی شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تسویه می‌شود.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه 8 /4/ 1393 با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد بند ر تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 موافقت کرد بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی وحقوقی و تعاونی تا سقف پنج هزارمیلیارد ریال با اعلام وزیر نیرو با بدهی همان اشخاص بایت اقساط واگذاری به صورت جمعی- خرجی از محل ردیف های (310503)موضوع بند ر تبصره 3 قانون بودجه سال 1393کل کشور (موضوع ردیف(0310513)جدول شماره 5 پیوست قانون یاد شده)و (101000)جدول شماره 8 قانون مذکور بر اساس مراحل زیر تسویه شود.

الف-با اعلام وزیر نیرو و پس از تایید بدهی های قانونی شرکت های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی وحقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسیو تایید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و تایید وزر امور اقتصادی ودارایی قابل انجام است.

ب-معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور طبق توضیحات ذیل جدول شماره 8 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به ابلاغ اعتبار ومبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی اقدام می نماید.

ج- معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکتهای ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می شود. مبالغ یادشده درآمدمحسوب نمی شود ومشمول مالیات نیست.

د-با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذی ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی سازی (تسویه بدهی اسخاص) وخزانه داری کل کشور(انعکاس عملیات جمعی – خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می شود.

این مصوبه در تاریخ 14 /4/ 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

کد N387766