سینما به سبک اسرائیلی/ تماشای زنده موشک باران غزه و شادی صهیونیستها