مردم کره جنوبی سیستم حکومتی ژاپن را نظامی گرا می دانند

ژاپن,نظامی گری

تهران - ایرنا - گزارش روز شنبه حاکی است نتیجه یک همه پرسی در کره جنوبی نشان می دهد بیشتر مردم این کشور سیستم سیاسی و اجتماعی ژاپن را ˈنظامی گراˈ خوانده و این کشور را به عنوان تهدیدی در جهان تلقی می کنند.

خبرگزاری ˈیونهاپˈ کره جنوبی گزارش داد: طبق نتیجه یک همه پرسی که ازسوی ˈموسسه شرق آسیاˈ در سئول در ماه های مه و ژوئن(اردیبهشت و خرداد) صورت گرفت، 1/53 درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی معتقد بودند که ژاپن دارای سیستمی نظامی گرا بوده و حدود 34 درصد از شرکت کنندگان نیز اعتقاد داشتند احتمال درگیری نظامی کشورشان با ژاپن در آینده وجود دارد.

این شرکت کنندگان همچنین معتقدند که مسایل تاریخی و ارضی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روابط کره جنوبی و ژاپن بوده و 8/76 درصد گفته اند که حس بدبینی آنان نسبت به ژاپن ناشی از سابقه تهاجمی این کشور در گذشته است.

این گزارش می افزاید: به اعتقاد 4/39 درصد شرکت کنندگان در این همه پرسی ؛ روابط دوجانبه کره جنوبی با ژاپن احتمالا روبه وخامت خواهد گذاشت.

این همه پرسی درحالی انجام شده است که دولت ˈشینزو آبهˈ نخست وزیر ژاپن اخیرا اصلاح قانون صلح طلبانه این کشور را مورد تایید قرار داد تا ˈتوکیوˈ بتواند نقش نظامی بیشتری در جامعه جهانی داشته باشد.

آساق **1450**1392
کد N387479