استاندار تهران در جمع خبرنگاران:

جیره بندی آب نداریم