استاد دانشگاه جرج تاون در گفتگو با مهر:

ایران رفتار خارج ازNPT را نمی پذیرد/مسئله تعداد و قدرت سانتریفیوژها قابل توافق است