استقبال اسپانیا از انتخاب جانشین اخضر ابراهیمی

اسپانیا,سازمان ملل

مادرید- ایرنا - دولت اسپانیا انتصاب ˈاستفان دمیستوراˈ به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه را که جانشین اخضر ابراهیمی شده است، مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش ایرنا، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته استفان دمیستورا، دیپلمات ایتالیایی - سوئدی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در امور سوریه تعیین کرد.

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیه ای که به همین منظور صادر کرد، ضمن استقبال از انتخاب دمیستورا، تلاش های صورت گرفته از سوی اخضر ابراهیمی به منظور کاهش تنش ها در سوریه را مورد تمجید قرار داد.

در بیانیه یاد شده، بر حمایت همه جانبه دولت اسپانیا از نماینده جدید سازمان ملل متحد در امور سوریه تاکید شده و آمده است: دولت امیدوار است نماینده جدید در ماموریت خود به راه حلی که اجازه دهد آرمانهای دموکراسی و موفقیت ملت سوریه مورد احترام قرار بگیرد، دست یابد.

اخضر ابراهیمی، در ماه مه پس از بی نتیجه ماندن دو دور مذاکره صلح و تشدید مناقشه در سوریه از مقام خود استعفا کرد.

اروپام **1234** 1597
کد N386457