اسامی 77 شهید حمله دشمن صهیونیستی به غزه/ از کودک یک ونیم تا زن 80ساله

اسامی شهد,فلسطین

غزه – ایرنا – اسامی 77 شهید فلسطینی در 3 روز حمله خونین دشمن صهیونیستی به نوارغزه منتشر شد که آخرین آنها جوان 19 ساله« اسماعیل حسن ابوجامع» است.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ، در این حمله ظالمانه و وحشیانه هوایی ، دریایی و توپخانه ای ارتش صهیونیستی براساس آخرین آمارهای وزارت بهداشت فلسطین بیش از 530 تن هم زخمی شده اند.

اسامی شهدا به این شرح است:

1-محمد شعبان (24ساله)

2-امجد شعبان(30 ساله)

3- خضر البشیلیقی (45 ساله)

4- رشاد یاسین (27 ساله)

5- محمد أیمن عاشور (15 ساله)

6- ریاض محمد کوارع (50 ساله)

7- بکر محمد جودة (22 ساله)

8- عمار محمد جودة (26 ساله)

9- حسین یوسف کوارع (13 ساله)

10- محمد ابراهیم کوارع (50 ساله)

11- محمد حبیب (22 ساله)

12- أحمد موسی حبیب (16 ساله)

13- صقر عایش العجوری (22 ساله)

14- احمد نائل مهدی (16 ساله)

15- باسم سالم کوارع (10 ساله)

16- حافظ محمد حمد (30 ساله)

17- ابراهیم محمد حمد (26 ساله)

18- مهدی محمد حمد (46 ساله)

19- فوزیة خلیل حمد (62 ساله)

20- دنیا مهدی حمد (16 ساله)

21- سهی حمد (25 ساله)

22- سلیمان سلمان أبو صواوین (22 ساله)

23- سراج ایاد عبد العال (8 ساله)

24- عبد الهادی جمعة الصوفی (24 ساله)

25- رشید الکفارنة (30 ساله)

26- نایفة فرج الله (80 ساله)

27- عبد الناصر أبو کویک (60 ساله)

28- خالد أبو کویک (31 ساله)

29- محمد عریف (13 ساله)

30- محمد ملکة ( یک سال و نیم)

31- امنة ملکة (27 ساله)

32- حاتم ابو سالم

33- محمد خالد النمرة (22 ساله)

34- سحر حمدان المصری (40 ساله)

35- ابراهیم المصری (14ساله)

36- محمد خلف النواصرة (4 ساله)

37- نضال خلف النواصرة

38- عائشة نجم

39- صلاح عوض النواصرة

40- محمود ناهض النواصرة

41- أمل یوسف عبد الغفور

42- رنیم جودة عبد الغفور

43- ابراهیم داوود البلعاوی (24 ساله)

44- عبدالرحمن جمال الزاملی (22 ساله)

45- ابراهیم احمد عابدین (42 ساله)

46- مصطفی ابو مر (20 ساله)

47 - خالد ابو مر(23 ساله)

48- مازن فرج الجربة (30 ساله)

49- مروان إسلیم (27 ساله)

50- هانی صالح حمد (57 ساله)

51- ابراهیم حمد (20 ساله)

52- سلیمة حسن مسلم العرجا (60 ساله)

53- مریم عطیة محمد العرجا (11 ساله)

54- حامد شهاب (37 ساله)

55- ابراهیم خلیل قنن (24 ساله)

56- محمد خلیل قنن (26 ساله)

57- سلیمان الاسطل (55 ساله)

58- حمدی بدیع صوالی (33 ساله)

59- محمد العقاد (24 ساله)

60- احمد صوالی (28 ساله)

61- رائد شلط (37 ساله)

62- اسماء محمود الحاج

63- طارق سعد الحاج

64- سعد محمود الحاج

65- نجلاء محمود الحاج

66- فاطمة الحاج

67- عمر الحاج

68- باسمة عبد الفتاح الحاج (57 ساله)

69- احمد سلیم الاسطل

70- موسی محمد الاسطل

71- رائد الزوراعة (33 ساله)

72- محمود لطفی الحاج (58 ساله)

73- بهاء أبو اللیل (35 ساله)

74- سالم قندیل (27 ساله)

75- عامر الفیومی (30 ساله)

76- عبد الله رمضان أبو غزال (5 ساله)

77- حسن أبو جامع (19 ساله)

در میان این شهدا 24 تن در اثر بمباران های گسترده هوایی خانه ها توسط جنگنده های صهیونیستی از نیمه شب گذشته تا صبح امروز پنجشنه به شهادت رسیده اند.

در میان شهدا که بامداد امروز به شهادت رسیده اند 8 تن اعضای خانواده عمر الحاج وجود دارند.

یک کودک یک سال و نیمه و یک کودک 5 ساله هم در میان شهدا دیده می شود.

خاورم ** 1324
کد N385027