چین گزارش رسمی کمکهای خارجی خود را منتشر کرد

کمک

تهران - ایرنا - چین با دومین گزارش رسمی خود در باره کمکهای خارجی این کشور، چگونگی کمک به کشورهای درحال توسعه برای کاهش فقر و بهبود زندگی در این کشور بدون الزامات سیاسی را اعلام کرد.

خبرگزاری قطر پنجشنبه از پکن گزارش داد که نشریه رسمی ˈکمک خارجی چینˈ (2014) حاکیست که چین به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه جهان بین سالهای 2010 تا 2012 حدود 89 میلیارد و 340 میلیون یوان (حدود 14 میلیارد دلار) از طریق کمکهای بلا عوض، وامهای بدون بهره و قرضهای امتیازی پرداخت کرده است.

در این گزارش، به میزان کمک وام و بلاعوض، اشاره ای نشد.

در این نشریه تاکید می شود که دولت چین هنگام پرداخت کمکها، گیرندگان را به پیروی از شرایط سیاسی ملزم و به سبب این وامها در امور داخلی کشور گیرنده وام دخالت نکرده و به طور تام و تمام حقوق مستقل آن کشورها در دنبال کردن الگوهای توسعه و راه پیشرفت آنها را محترم می شمارد.

گزارش رسمی پیشین که در سال 2011 منتشر شد حاکیست که اولین کمکهای این کشور در سال 1950 به ویتنام و جمهوری خلق کره صورت گرفت که شامل کمکهای مادی می شد.

براساس داده های گزارش رسمی پیشین، چین به 161 کشور و بیش از 30 سازمان بین المللی و منطقه ای کمک کرد.

بیش از نیمی از کمکهای این کشور در سالهای 2010 تا 2012 متوجه کشورهای آفریقایی بود.

گیرندگان کمکهای چین در این سالها 51 کشور آفریقایی، 30 کشور آسیایی، 9 کشور در اقیانوسیه، 19 کشور در آمریکای لاتین و کاراییب و 12 کشور اروپایی بودند.

در دومین گزارش رسمی دولت چین از جامعه بین المللی خواسته شده است که منابع توسعه افزونتری را برای ارتقاء بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه برای کم کردن فقر جهانی بسیج کنند.

همچنین چین حداقل 9 کشور کمتر توسعه یافته و بسیار مقروض فقیر مثل تانزانیا، زامبیا، کامرون، گینه استوایی، مالی، توگو، بنین، ساحل عاج و سودان از پرداخت وامهای به ارزش یک میلیارد و 420 میلیون یوان معاف شدند.

رسانام**1533**1577
کد N384997