هیگ:هنوز به توافق نزدیک نشدیم/ افزایش احتمال سفر کری به وین

جان کری,مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

بعد از آنکه خبر حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در روز جمعه این هفته در مذاکرات از سوی کاخ سفید تکذیب شد، بار دیگر رسانه های خبری از احتمال حضور کری در مذاکرات در روز شنبه سخن گفتند.

به گزارش خبرآنلاین، جان کری به نوشته  اکنون در آسیا در حال رایزنی با متحدان آمریکا است و رسیدن مذاکرات به مراحل سختی چون میزان غنی سازی و چگونگی رفع تحریم ها از جمله موضوعاتی است که نیازمند حضور مقامات ارشد 1+5 است.

همچنین ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه با یک نشریه اتریشی گفت: اختلافات اساسی در گفتگوهای هسته‌ای با ایران باقی مانده است.او گفته است :«هنوز به توافق نزدیک نشده ایم اما در دور نهایی گفتگو ها باید از همه امکانات استفاده کرد.«

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم  به تسنیم گفته است: اگر ۱+۵ نیاز‌هایی چون تأمین ۱۹۰ هزار سو را نپذیرد، ما فوراً به عقب بازگشته فعالیت‌های خود را از سر خواهیم گرفت که مهمترین این فعالیت‌ها، آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد است.

بروجردی اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی  را ترسیم خطوط کلی نیازهای هسته‌ای خوانده و افزوده است:«آنچه مقام معظم رهبری درباره نیاز ایران به 190 هزار سو (swu) فرمودند، کف مطالبات ایران در مذاکرات هسته‌ای است.»

سو ﯾﻚ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ اﻳﻦ واﺣﺪ همانند دﻳﮕﺮ واحدهای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ (وات، آﻣﭙﺮ، ﻛﺎﻟﺮی و...) ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ، ﻛه ﺑه‌طﻮر ﺧﺎص در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی هسته‌ای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می‌ﮔﯿﺮد. ﻋﺒﺎرت SWU در واﻗﻊ ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Separative Work Unit می‌ﺑﺎﺷﺪ و کارش ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی، اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﺒﻚ ﻋﻨﺼﺮ اوراﻧﯿﻮم (U235) از اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﻨﮕﯿﻦ‌ﺗﺮ آن (U238) در اوراﻧﯿﻮم طﺒﯿﻌﻲ جهت اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮل نهایی از اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﺒﻚ‌ﺗﺮ ﻏﻨﻲ‌ترمی باشد.

یکی از موضوعات اختلافی ایران و 1+5 میزان غنی سازی ایران است. اظهارات اخیر رهبر انقلاب در این خصوص پیامی به غرب در خصوص واقع بین کردن آنان است چرا که اکثریت ماشین های موجود در تاسیسات غنی سازی را ماشین های نسل یک دو دو تشکیل می دهند.

میزان نیاز به غنی سازی براساس نسل های مختلف سانتریفیوژ

نسل

ظرفیت غنی سازی

میزان نیاز به ماشین سانتریفیوژ

اول

1 تا 1.2 سو غنی سازی

190 هزار

دوم

5 سو غنی سازی

38 هزار

هشتم

24 سو غنی سازی

8هزار

کد N384852