پیام اهالی غزه برای صهیونیستها؛

اهالی این خانه به دلیل انتقال به بهشت از استقبال از شما معذورند