این تحولات اسراییل را در چه موقعیتی قرار می دهد؟

کد N381856