در صحن علنی مجلس؛

شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شدند

مجلس

گفتنی است کلیات طرح استفساریه ماده 133 قانون مالیات های مستقیم با 184 رای موافق، 19 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس در طرح استفساریه‌ ای شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها مشمول ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم است را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در طرح استفساریه‌ ای به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی که شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها مشمول ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم است را با 181 رای موافق، 18 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 251 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کردند.

گفتنی است کلیات طرح استفساریه ماده 133 قانون مالیات های مستقیم با 184 رای موافق، 19 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

لازم به ذکر است در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 133 قانون مالیات های مستقیم برومندی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پیشنهادی عنوان کرد: که شرکت های تعاونی تولید روستایی همانند شرکت های تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

محمود شکری در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی گفت: پیشنهاد معافیت های مالیاتی کمیسیون کشاورزی بار مالی برای دولت ایجاد خواهد کرد و زمینه سوء استفاده برخی شرکت ها را که عنوان اسمی خود را عوض می‌کنند فراهم می‌آورد.

محمدرضا باهنر در توضیح پیشنهاد کمیسیون کشاورزی افزود: این موضوع مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیست و برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد.

بعد از توضیحات باهنر، موضوع پیشنهاد کمیسیون کشاورزی در معافیت های مالیاتی به رای گذاشته شد که نمایندگان با 142 رای موافق، 55 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 248 نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد مذکور مخالفت کردند.

کد N380401