از رزمندگان جنگ بوسنی:

امروز جنایت سربرنیتسا علیه مسلمانان سوریه و عراق اتفاق می افتد