روسیه: برای مذاکره با اروپا در مورد خطوط لوله گازجریان جنوبی آماده ایم

کد N379386