تحولات سوریه/

آوارگی 30 هزار نفر از ساکنان الشحیل توسط داعش/استقرار یگانهای گارد ریاست جمهوری سوریه در حلب