از سوی روحانی صورت گرفت

ابلاغ قانون موافقتنامه همکاری بین دولت‌های ایران و چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

دولت

پس از انقضای دوره مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های پنج‌ساله دیگر تمدید می‌شود مگر آنکه یکی از طرف‌ها تمایل خود را به فسخ آن، حداقل شش ماه قبل از انقضای آن به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.

رئیس‌جمهوری قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در مبارزه با جرائم فراملی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، این قانون در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی در تاریخ 18/3/1393 در مجلس تصویب شده و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 28/3/1393 از سوی رئیس‌جمهوری در تاریخ11/4/1393 جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است.

در این ابلاغیه آمده است با توجه به اصل 125 قانون اساسی اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده 12 موافقتنامه می باشد.

پیوست:

ماده 12موافقتنامه:

1-این موافقتنامه از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرف‌ها به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است به مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

پس از انقضای دوره مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های پنج‌ساله دیگر تمدید می‌شود مگر آنکه یکی از طرف‌ها تمایل خود را به فسخ آن، حداقل شش ماه قبل از انقضای آن به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.

2-طرف‌ها با رضایت متقابل می‌توانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقتنامه، اقدام نمایند.

اصلاحات مزبوربا رعایت بند 1 ماده 12 این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

کد N377748