وقتی رسانه های غربی به حاشیه می روند/ ساعت ابوبکر البغدادی رولکس است یا اومگا